De Alphense Talkshow over veiligheid | zaterdag 3 februari 2018

Veiligheid in Alphen e.o. voor iedereen!

Café Alphens naast theater Castellum zat zaterdag, 3 februari weer helemaal vol met zo’n 50 bezoekers. De Alphense Talkshow laat de lijsttrekkers / fractiespecialisten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (van 21 maart as.) aan het woord. Alle 11 aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen zijn hiervoor uitgenodigd. D’66, Rijn Gouwe Lokaal en Beter Alphen waren niet aanwezig. Voor de pauze worden 4 kandidaten gehoord en na de pauze nog eens 4 kandidaten. De opzet van De Alphense Talkshow is deze keer anders dan normaal te doen gebruikelijk. Na een korte pitch van 1 minuut over het onderwerp veiligheid, waarbij de kandidaten hun speerpunten op het gebied van veiligheid presenteren worden de gasten aan tafel een aantal dilemma’s voorgelegd. Waarop men kort reageert met ja of nee / voor of tegen / eens of oneens. Op basis van de keuze wordt daarna door de kandidaten inhoudelijk op de stellingen gereageerd.

Na de korte introductie en inleiding door Ina de Jong wordt de eerste helft afgetrapt. De presentatie deze middag is in handen van Ben Prins en Gerrit Willems. Voor de pauze schuiven aan: Mark Vermeulen (CDA); Bernadette Wolters (PvdA); Bas Wienbelt (VVD); Harre van der Nat (SP). Na de introductie volgt een pitch van precies 1 minuut over het onderwerp veiligheid. Het valt direct op dat al de kandidaten zich goed hebben voorbereid en de meeste kandidaten netjes binnen de minuut hun standpunten over het voetlicht weten te brengen. De belangrijkste elementen uit de pitches zijn hier uitgedrukt in een aantal slagzinnen:

CDA: Sterke samenleving gebouwd op verantwoordelijkheid en ondersteuning. Melden van onveilige situaties door burgers. Betrokkenheid en gespreide verantwoordelijkheid van de burger. Uitbreiding van social media groepen aangaande veiligheid.

PvdA: Veiligheid zit als basis in de verschillende programma onderdelen. Zoals bestaanszekerheid. Versterken van veiligheid in de wijken met wijkagenten en de medewerking van burgers

VVD: Veilig voelen is heel belangrijk. Veilig voelen in en rondom het huis. Inwoners betrekken bij veiligheid. Veiligheid is een gemeenschappelijk vraagstuk. Met speciale aandacht voor veiligheid van ouderen.

SP: Presenteert een ervaringsverhaal van Harre Van der Nat over (on)veiligheid rond het toenmalige busstation. Het gevoel van onveiligheid bij burgers is waar het om draait.

Belangrijkste gemeenschappelijke deler in de programma’s is dat de burger zich veilig moet voelen in zijn of haar omgeving.

Daarna volgen de dilemma’s die aan de tafel worden voorgelegd. Eén dilemma gaat over de kosten van beveiliging van evenementen die ten koste zou gaan van het cultuuraanbod in de gemeente. Daar zijn alle partijen het mee oneens. Een tweede dilemma: Schralere GGZ zorg leidt tot meer verwarde personen op straat en tot meer onveiligheid. Daar was het beeld meer verdeeld. PvdA en VVD zijn het eens, SP en CDA oneens. Het derde dilemma: Veiligheid is een subjectief begrip, het is niet meetbaar, het zit tussen de oren. Daar zijn alle 4 partijen het mee oneens. De laatste stelling is: De PI in Alphen geeft een gevoel van onveiligheid. Daar zijn de 4 partijen het mee oneens.

Na de dilemma’s worden de keuzes door de kandidaten gemotiveerd en verder genuanceerd. Bas Wienbelt bijt het spits af: veiligheid hoort bij evenementen en daar is de bezoeker van die evenementen ook bereid om extra voor te betalen. De veiligheid hoort bij de prijs voor een kaartje inbegrepen te zijn. Als dat betekent dat de prijs iets omhoog moet dan is dat maar zo. Mevrouw Wolters geeft aan dat we met ons allen (gemeente, organisatie & burgers) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid rond evenementen. De organisatoren kunnen de evenementen hier in Alphen houden, daar vervolgens inkomsten mee verwerven en daar hangt dus een prijskaartje aan. Mark Vermeulen verwacht niet dat het aanbod aan evenementen daalt door een prijsstijging van een kaartje. Bezoekers van evenementen willen best betalen voor de veiligheid van dergelijke evenementen. Ook als dat betekent dat de prijs van een kaartje iets omhoog gaat. Als dat goed uitgelegd wordt verwacht Vermeulen geen probleem. De organisatie van evenementen kan het geld dan ook beter besteden aan veiligheid dan aan extra reclame en pr.

Dan komt stelling 2 ter sprake over schralere GGZ zorg in relatie tot veiligheid. De PvdA was het met de stelling eens maar had een hoop mitsen en maren. Mevrouw Wolters verduidelijkt. De huidige extramuralisatie speelt een belangrijke rol hierbij. Vroeger werden mensen sneller klinisch opgenomen als tegenwoordig. Tegenwoordig blijven de mensen eerder en langer thuis wonen. Er ligt op dit moment nog een probleem bij de in gang gezette ambulantisering in de GGZ. De ketenaanpak moet verder worden versterkt. Er is al een aanpak Opvang Verwarde Personen in de regio (Leiden) die nog verder geoptimaliseerd moet worden. De SP geeft aan dat er ongelofelijk veel is gekort op de GGZ door landelijke bezuinigingen. Het probleem ligt niet zo zeer bij de GGZ, want die doen heel hard hun best om goede zorg te verlenen en roeien met de riemen die ze hebben. Het CDA was het oneens met de stelling. Niemand wil opgesloten zitten zegt Vermeulen. Ook hij noemt de ambulantisering, het langer thuis laten wonen van cliënten. Maar als er hulp nodig is in de thuissituatie dan moet die ook adequaat geboden kunnen worden. Een goede ketenaanpak en samenwerking zijn daarbij essentieel. De Opvang Verwarde Personen speelt daarin een belangrijke rol en is echt iets van de huidige tijd.

De pauzemuziek wordt verzorgd door Laura en Renske van de Nieuwe Muziek School Alphen, die beiden dwarsfluit spelen.

Na de pauze is het de beurt aan de volgende kandidaten: Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan); Michel du Chatinier (Christen Unie); Marijke Kottenhagen (Groen Links) en Hans Goedegebuure (SGP) De belangrijkste punten uit de pitches:

SGP: Wat vindt de burger van veiligheid en wat doen de politieke partijen hier vervolgens mee? De SGP pleit voor meer zichtbaarheid van de politie, cameratoezicht daar waar nodig. Maar ook goed onderhoud van de openbare ruimte zoals goede straatverlichting. En de taak voor de burgers op het gebied van veiligheid: oog voor de naasten.

Groen Links: De verschillende veiligheidsthema’s zijn: veiligheid in de directe woonomgeving is belangrijk, daar horen wijkagenten bij die de buurten kennen. Verkeersveiligheid. Veiligheid en zorg zijn ook met elkaar verbonden. Veiligheid en jeugdzorg hebben ook met elkaar te maken. Kinderen in een onveilige situatie moeten direct geplaatst kunnen worden zonder op een wachtlijst te komen te staan. Een opvallende verbinding die gelegd wordt is die tussen klimaatverandering en veiligheid. Daarbij wordt gedoeld op onveilige situaties die kunnen ontstaan door meer, extremer weer.

Christen Unie: Alphen aan den Rijn is een veilige gemeente met 110.000 inwoners. Een veilig thuis in Alphen aan den Rijn en haar 8 omliggende dorpen is belangrijk. Veilig thuis zijn begint al op school, waar het toenemende gebruik van lachgaspatronen een probleem vormt. Goede voorlichting daarover hoort erbij.

Nieuw Elan: Veiligheid loopt door het hele programma heen. Veiligheid begint thuis met een veilige (school)omgeving en buurt. Inzet van BOA’s is belangrijk. Veiligheid vraagt een inzet van ons allemaal. En wederom wordt gewaarschuwd met het voorbeeld van het gebruik van lachgaspatronen door kinderen. Dat wil je niet als ouder dat je zoon of dochter dat overkomt.

De in deze ronde voorgelegde verschillende dilemma’s zijn: 1. Meer BOA’s of meer ‘handen aan het bed’? 2. Veiligheid is een kwestie van beleving. Alphen aan den Rijn is een hele veilige gemeente, er hoeft geen extra geld naar veiligheid. 3. Veiligheid in de 8 kernen is een ander soort veiligheid dan in de kern Alphen aan den Rijn. 4. De gemeente slaat door bij veiligheidseisen rond evenementen en wentelt de verantwoordelijkheid af op de organisaties. Tijd voor de nodige nuanceringen.

Wat betreft stelling 1 waren de kandidaten het wel allemaal met elkaar eens: meer handen aan het bed. Zorg is enorm belangrijk. De SGP is voor meer geld naar de zorg. Wel vindt de SGP dat er effectiever gebruik moet worden gemaakt van de BOA’s. Groen Links is het eens met de SGP dat er de afgelopen jaren al veel bezuinigd is op de gezondheidszorg dat het nu tijd is om ook weer geld aan de zorg te besteden. Ook extra geld voor de GGZ, aldus mevrouw Kottenhagen. Ook de Christen Unie pleit voor meer ‘handen aan het bed’, zowel door professionals als mantelzorgers. Nieuw Elan zegt dat de gemeente niet gaat over de handen aan het bed, maar wel over de BOA’s. Michel du Chatinier zegt dat met de huidige participatiewet gevraagd kan worden om een tegenprestatie van de burger. Voor de CU kan ook tot een tegenprestatie het mantelzorgen worden gerekend. In die zin heb je dan toch een zekere invloed op de ‘handen aan het bed’.

Vervolgens twee vragen uit de zaal: de veiligheid rond het evenement LAURA en hoe en wat met de inzet van politievrijwilligers. Du Chatinier antwoordt op de eerste vraag dat de organisatie primair verantwoordelijk is voor de veiligheid maar daarbij wel de samenwerking met de gemeente moet aangaan. Door de verdere groei van evenementen en bij grootschalige evenementen als Zomerspektakel en Lakeside zal er steeds meer naar veiligheid moeten worden gekeken door de organisaties. Het is belangrijk dat dergelijke evenementen veilig blijven en dat is in eerste instantie aan het evenement zelf om dat te regelen, aldus Du Chatinier.

Een andere vraag uit de zaal is of de kandidaten niet bang zijn dat de inzet van al die vrijwilligers (BOA’s en politie) uit de hand gaat lopen? De SGP antwoordt dat de opleiding van de vrijwilligers goed geregeld moet zijn. Voor de functie van politievrijwilliger heb je zeker een opleiding nodig. En ook de verkeersregelaars bij evenementen hebben vaak een cursus gevolgd. De verkeersregelaars bij bijvoorbeeld het Vakantiespel doen goed werk zegt Du Chatinier. Als mensen bewust de orde verstoren mag er wat hem betreft ‘knetterhard’ worden opgetreden met ‘lik op stuk’ beleid.

Dan komt de laatste vraag aan de orde of er verschil in veiligheidsbeleving zit tussen Alphen aan den Rijn en haar 8 kernen / dorpen? De veiligheidsbeleving in Alphen aan den Rijn is groot, het is een veilige gemeente aldus de stelling. Zit er dan nog een verschil in wat er op veiligheidsgebied in de stad gebeurt dan wel in de kleinere kernen? Gert-Jan Schotanus haalt een voorbeeld aan van enkele jaren geleden, waarbij er problemen waren met een bepaalde jongeren doelgroep in Boskoop. Wat gebeurt er vervolgens? Er wordt een ketenaanpak georganiseerd waarbij onderwijs, politie en gemeente betrokken worden. Op die manier moeten problemen dus worden aangepakt ook in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wat dat betreft dus geen verschillen. Er spelen echter wel andere vraagstukken aldus Schotanus. De Christen Unie benadrukt dat we 8 prachtige dorpen in de omgeving hebben. We moeten stoppen met het benadrukken van verschillen tussen Alphen en haar 8 kernen. Het zijn stuk voor stuk mooie prachtplekken om te wonen, te werken en te recreëren. Als het gaat om de veiligheid dan is maatwerk in iedere kern noodzakelijk, want de dorpen verschillen wel met elkaar wat betreft cultuur. Mevrouw Kottenhagen denkt niet dat de problematiek in de dorpen zoveel verschilt met de gemeente Alphen aan den Rijn. Wel spelen er in verschillende dorpen verschillende verkeersveiligheidsproblemen. Hans Goedegebuure ziet als enige weldegelijk verschillen tussen Alphen en de kernen. In de kleinere kernen is de sociale cohesie groter dan in de stad. In sommige wijken in Alphen is de sociale cohesie beter voor elkaar dan in andere wijken waarbij het zo kan zijn dat je amper weet wie je buren zijn.

Na deze 2 rondes waarbij het begrip veiligheid van verschillende kanten is belicht aan de hand van de 8 pitches en 8 dilemma’s, hopen we dat de aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van waar deze aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart as. deelnemende partijen voor staan.

Redactie De Alphense Talkshow

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s